Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is binnen Noventa ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Indien u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van iemand die deel uit maakt en of werkzaamheden verricht voor de school kunt u een klacht indienen. Dit is wettelijk geregeld in de modelklachtenregeling. (hieronder te downloaden) Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van het onderwijs, geweld, pesten, discriminerend gedrag en seksuele discriminatie. Een klacht indienen en een klacht behandelen vereist grote zorgvuldigheid; een onjuist behandelde klacht kan blijvende schade in relaties veroorzaken. Veel klachten zijn terug te leiden tot een onduidelijke of onzorgvuldige communicatie tussen ouders en school. Laat een conflict nooit tot een breuk komen, schakel tijdig de juiste personen in.

Hoe ziet klachtroute eruit?
Normaal gesproken kunt u eerst bij de leerkracht en/of de directeur terecht met een klacht. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden komt u terecht bij de directeur in de functie van schoolcontactpersoon, die u in contact kan brengen met de interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon van Noventa. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon (elke school heeft een interne vertrouwenspersoon) of met de externe vertrouwenspersoon van Noventa Dhr. Jan Kuipers.

De externe vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangestelde onafhankelijke deskundige. De externe vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen, dus ook voor teamleden en directeuren. De wettelijke taak van deze vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is helpt hij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie. Namen en adressen staan in de bijlage van een schoolgids. Voor vragen over onderwijs in het algemeen kunt u ook terecht op http://www.50tienregsvr.nl/50tien.htm. Ook telefonisch kunt u uw vragen stellen. Op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur belt u daarvoor met de informatie en advieslijn voor ouders: 0800-5010. Ook op http://www.onderwijsinspectie.nl/ kunt u informatie vinden.

U kunt de externe vertrouwenspersoon van Noventa bereiken middels de volgende adres gegevens:
Dhr. J. Kuipers
De Spil 10
9285 VJ Buitenpost
Tel: 0511-543060 of 06-54692754

De gegevens van de interne vertrouwenspersonen vindt u op de website van de desbetreffende scholen.