Op de scholen van Noventa hebben we te maken met nieuwkomers; kinderen die binnenkomen vanuit een ander land met een andere taal en vaak ook met een andere culturele achtergrond. Deze leerlingen stromen meestal op onze scholen in nadat ze een jaar op een asielzoekers-taalschool onderwijs hebben gevolgd. In dat jaar hebben ze de basisbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen geleerd. Het niveau van deze leerlingen is heel verschillend. Sommige hebben wel onderwijs gevolgd in hun land van herkomst en andere leerlingen hebben, voordat ze naar Nederland kwamen, nog nooit een school van binnen gezien.

Daarnaast is er natuurlijk de taalbarrière. Het is belangrijk dat anderstalige leerlingen in hun eigen dorp naar school gaan. Ten eerste komt de integratie dan sneller op gang en ten tweede is het ook heel goed voor hun taalontwikkeling wanneer ze veel met Nederlandse kinderen in aanraking komen, want spelenderwijs leer je een taal het snelst. Daarom streven we ernaar leerlingen zo snel mogelijk te laten integreren op de basisschool in het dorp waar ze wonen. Deze integratie verloopt meestal stapsgewijs. Eerst komt een leerling één dag in de week wennen op de dorpsschool. De rest van de week gaat hij/zij naar de asielzoekers-taalschool (Papilio in Bergum of De Vlinderboom in Drachten). De leerling krijgt op deze dag werk mee van de taalschool en waar mogelijk, doet de leerling mee met de lessen in de groep. Na een aantal weken wordt dit uitgebreid naar twee dagen per week. Wanneer de leerling eraan toe is, wordt toegewerkt naar volledig meedraaien in het reguliere basisonderwijs, waarbij de leerling zoveel mogelijk lessen met de groep meedoet.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de gemiddelde anderstalige leerling ongeveer 4 jaar extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk geboden door leerkrachten en onderwijsassistenten van de eigen school. Waar nodig wordt daarnaast ook extra ondersteuning geboden door juf Machtelt Pietersma. Zij is in dienst bij Noventa als leerkrachtondersteuner en voor de begeleiding van anderstalige kinderen. Dagelijks is ze op één of meerdere scholen te vinden en biedt ze anderstalige leerlingen van groep 1 t/m 8 extra ondersteuning. Met de leerlingen van groep 1 en 2 is ze met name bezig met het bevorderen van woordenschat en het aanleren van de basisbegrippen met betrekking tot voorbereidende taal- en rekenvaardigheden. Vanaf groep 3 wordt er meer aandacht besteed aan het leren lezen, de schooltaal en natuurlijk ook de woordenschat en begrijpend lezen. Juf Machtelt probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de betreffende leerling.

Aanspreekpunt voor de verschillende scholen is NT2-coördinator Antoinet Annema. Zij heeft een adviserende en ondersteunende rol naar de leerkrachtondersteuner, de leerkrachten en, waar nodig, de ouders van de anderstalige leerlingen. Verder verzorgt ze samen met Machtelt de invulling van het NT2-zorgrooster.