Toelichting op de Stichting Noventa Onderwijs   

De Stichting Noventa Onderwijs is het bevoegd gezag van de scholen van Noventa. Noventa onderwijs heeft een bestuurder benoemd, die in eerste instantie verantwoordelijk is om de organisatie professioneel te besturen. Hij krijgt hierbij ondersteuning van een aantal beleids-, stafmedewerkers en de directeuren van de scholen. De bestuurder en de beleidsmedewerkers zijn werkzaam op het centraal kantoor aan de Ried 11 in Buitenpost. De bestuurder werkt vanuit een vrij groot mandaat en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Op een aantal terreinen; begroting, jaarverslag, strategisch beleid, grote financiële vraagstukken vraagt de bestuurder vooraf instemming van de Raad van Toezicht.

De bestuurder is het bevoegd gezag van Noventa en functioneert als werkgever. Tevens in eerste instantie verantwoordelijk voor de contacten met de overheid (landelijk en gemeentelijk), de inspectie, PO-raad, de (G)MR en de eerste aanspreekpersoon voor klachtprocedures.   

De Raad van Toezicht van de Stichting Noventa bestaat uit minimaal 5 leden. 1 lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.