Toelichting op de Stichting Noventa Onderwijs   

De Stichting Noventa Onderwijs is het bevoegd gezag van de scholen van Noventa. Noventa onderwijs heeft een directeur-bestuurder benoemd, die in eerste instantie verantwoordelijk is om de organisatie professioneel te besturen. Hij krijgt hierbij ondersteuning van een aantal beleids-, stafmedewerkers. De bestuurder en de beleidsmedewerkers zijn werkzaam op het centraal kantoor aan de Ried 11 in Buitenpost. De bestuurder werkt vanuit een vrij groot mandaat en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Op een aantal terreinen; begroting, jaarverslag, strategisch beleid, grote financiële vraagstukken vraagt de bestuurder vooraf instemming van de raad van toezicht.

De directeur-bestuurder is tevens in eerste instantie verantwoordelijk voor de contacten met de overheid (landelijk en gemeentelijk), de inspectie, PO-raad, de (G)MR en voor klachtprocedures.    

De raad van toezicht van de Stichting Noventa bestaat uit minimaal 6 leden. 5 leden zijn tevens bestuurder van de Vereniging Holding Noventa en worden benoemd door de ledenraad en 1 lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.