Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Dit betekent dat de schoolbesturen (in ons geval de Stichting Noventa onderwijs) verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale zorgvragen. De scholen van Stichting Noventa zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair Onderwijs Friesland.

We ontvangen een budget vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Fryslan om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Dit geeft meer mogelijkheden om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod te doen binnen onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, maar we weten dat we niet alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen opvangen in onze scholen. Zoals in het verleden het geval was en is zullen wij kinderen waarbij de ondersteuning van de reguliere basisschool niet tegemoet kan komen aan hun onderwijsbehoeften verwijzen naar een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Bij elke leerling is dat een zorgvuldige afweging, in samenspraak/gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).

Om de scholen van Noventa te ondersteunen bij de uitvoering van Passend Onderwijs heeft Noventa een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht. In dit team zitten een aantal deskundigen die samen met de school bepalen welke zorg het meest passend is voor de leerling. Het Bovenschools Zorg Team bestaat uit mevrouw C. Notenbomer en staat onder leiding van drs. D. Oppers, allen werkzaam binnen Noventa. Gebiedsteam en de jeugdartsen sluiten ook aan bij de bijeenkomsten.

Met ingang van 1 september 2018 zal het BZT zich minder nadrukkelijk bezighouden met het toekennen van budgetten t.b.v. onderwijsarrangementen. Het budget Passend Onderwijs zal met ingang van genoemde datum meer op schoolniveau toegekend worden. Dit zodat er meer preventief gewerkt wordt en de scholen binnen Noventa meer flexibel en vlotter (minder proces en papier) extra ondersteuning kunnen organiseren.

Bijkomend voordeel is dat op schoolniveau bepaald kan worden dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften in aanmerking komt voor (tijdelijke) extra ondersteuning op leer- en/of sociaal emotioneel gebied. In specifieke gevallen kan het BZT een individueel budget op leerling niveau toekennen.

Het BZT zal elk schooljaar ongeveer 6x georganiseerd worden, waarbij de taak bestaat uit het geven van advies t.a.v. een passend onderwijsaanbod: ondersteuning en begeleiding binnen de school. Het inwinnen van advies en trajectbegeleiding bij-binnen het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld het toeleiden naar een passend aanbod buiten de school) gaat ook via het BZT.

Natuurlijk zal het BZT van Noventa en de school het advies (het onderwijsaanbod) altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bespreken en afstemmen.

Het Bovenschools Zorg Team is te bereiken via het stafkantoor van Noventa (tel: 0511-542540) of email: bztnoventa@noventa.nl.
Voor verdere informatie kunt u uiteraard ook terecht bij de school van uw kind(eren).