Strategisch beleid

Het strategisch beleidsplan van Noventa 2021-2024 geeft aan welke keuzes Noventa de komende jaren maakt. Het kader voor de ontwikkelingsrichting is de missie van de stichting. De ontwikkeling die Noventa wil doormaken, dient te garanderen dat Noventa haar missie blijft verwezenlijken in een voortdurend veranderende omgeving. Verbetering, versterking, verandering en vernieuwing zijn noodzakelijk en gewenst.

Het strategisch beleidsplan is kader stellend, geeft de ontwikkeling van Noventa weer en formuleert de uitgangspunten voor de activiteiten van de scholen. De begroting wordt hiervan afgeleid en de scholen stellen binnen deze kaders hun schoolplan op en vertalen dat in jaarplannen. Ook de beleidsplannen worden afgeleid van onze strategische doelstellingen

De CAO PO, het bestuursakkoord 2020-2025, de plannen ten aanzien van het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor het Primair Onderwijs, de nieuwe Code Goed Bestuur, het Inspectiekader 2020 en vele wetenschappelijke publicaties zijn de onderleggers geweest bij het schrijven en het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan.

Het strategisch beleidsplan is geschreven in de periode december 2019 tot en met januari 2021. In deze periode werden we geconfronteerd met de COVID 19 pandemie en de schoolsluitingen. Voor de schrijvers en ontwikkelaars betekende dit een dat het een zeer bijzondere periode is geweest om de werkzaamheden uit te voeren.

Het plan is besproken op het niveau van de raad van toezicht, het directie-overleg en de GMR. Alle geledingen hebben hun invloed kunnen uitoefenen. De uitwerking van het plan heeft onder leiding gestaan van een zogenaamde schrijf- en ontwikkelgroep, waarin directeuren van het directieteam, interne begeleiders, leerkrachten en beleidsmedewerkers hebben geparticipeerd. De directeur-bestuurder heeft de rol van voorzitter van deze schrijfgroep ingevuld.     

Noventa zijn we met zijn allen.

Hieronder zijn twee downloads te vinden: een verkorte versie van ons SBP en de uitgebreide versie.