Strategisch beleid

Het strategisch beleidsplan van Noventa 2015-2020 geeft aan welke keuzes Noventa de komende jaren maakt. Het kader voor de ontwikkelingsrichting is de missie van de stichting. De ontwikkeling die Noventa wil doormaken, dient te garanderen dat Noventa haar missie blijft verwezenlijken in een voortdurend veranderende omgeving. Verbetering, versterking, verandering en vernieuwing zijn noodzakelijk en gewenst.

Het strategisch beleidsplan is kader stellend, geeft de ontwikkeling van Noventa weer en formuleert de uitgangspunten voor de activiteiten van de scholen. De begroting wordt hiervan afgeleid en de scholen stellen binnen deze kaders hun schoolplan op en vertalen dat in jaarplannen. Bij de totstandkoming van het strategisch beleid is ervoor gekozen om alleen speerpunten en richtingen te vermelden. De speerpunten en richtingen worden dus uitgewerkt in de schoolplannen en de jaarplannen van de Stichting Noventa en de scholen.

Het bestuursakkoord  'Scholen op weg naar 2020' dat in juli 2014 is vastgesteld door het Ministerie van OC&W en onze belangenorganisatie de PO-Raad, de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs, onze eigen missie en visie de trend en ontwikkelingen richting 2020 zijn 'de onderleggers' onder ons strategisch beleidsplan.

Het strategisch beleidsplan is geschreven in de periode oktober 2014 tot en met januari 2015. Het plan is besproken op het niveau van het bestuur,de ledenraad,  het directie-overleg en de GMR. Alle geledingen hebben hun invloed kunnen uitoefenen. De uitwerking van het plan heeft onder leiding gestaan van een zogenaamde schrijf- en ontwikkelgroep, waarin een directeur van het directie-team, twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de directeur bestuurder zitting hebben genomen.     

Binnen Noventa krijgen medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen. Zij krijgen verantwoordelijkheden en worden aangesproken op hun eigenaarschap om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen, scholen en Noventa.

Noventa zijn we met zijn allen!